Raffle Policy

תקנון- הגרלת "YTECH"  


 
1.    
  כללי
במסגרת הכנס וההרשמה לאתר YTECH, תערך ההגרלה, כהגדרתה להלן, שתיערך על ידי YTECH RUNWAY LTD.   ביום 22.8.18, עבור מוזמנים מתחום ההיי-טק בלבד אשר יגיעו לכנס (להלן: "הכנס") וישאירו את פרטיהם בהתאם להנחיות וכך תתאפשר השתתפותם  בהגרלה נושאת פרסים (להלן: "ההגרלה"), והכול כמפורט בתקנון זה. יובהר כי ההגרלה נערכת לשם השעשוע והבידור בלבד, למוזמני הכנס בלבד ואינם נערכים על מנת להשיג כל מטרה אחרת.
 
2.   
   הגדרות 
למונחים הבאים תהא המשמעות הנקובה לצידם כמפורט להלן בתקנון זה:
2.1          "עורכת ההגרלה": YTECH RUNWAY LTD.
2.2 "משתתף/משתתפת" - כל אדם, אזרח ו/או תושב מדינת ישראל, מעל גיל 18, ושאינו תאגיד או כל גוף אחר לרבות בתי עסק וכדומה, אשר הוזמן להשתתף בכנס והשלים את הליך הרישום לאתר ולהגרלה באמצעות מסירת פרטיו להשתתפות בהגרלה וכמוגדר בתקנון זה.
2.3 "הפרטים" או "ההרשמה"- בכדי לבצע את הרישום להגרלה על המשתתף למסור את הפרטים הבאים: שם מלא (פרטי ומשפחה), דוא"ל ומספר טלפון ליצירת קשר וכן ע"י הצגת תעודה מזהה המעידה על גילו של המשתתף.  מובהר כי אין כל חובה לפי חוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו של כל משתתף, אולם בלי למסרם לא ניתן להשתתף בהגרלה. 
3.  
    תקופת ההגרלה
ההגרלה תיערך ביום 23.8.18 ביום האירוע באמצעות תוכנת מחשב אשר תגריל את המספר הזוכה.
פרסום ההגרלה
ההגרלה תפורסם לציבור המוזמנים לכנס במייל לנרשמים ולמוזמנים, בהפצה במדיה החברתית, ובהודעות דיגיטליות וקוליות בעת הכנס, ובכל דרך אחרת אשר בה תבחר עורכת ההגרלה לפי שיקול דעתה.
4.     
 זכאות להשתתף בהגרלה ואופן ההשתתפות
א.    ההשתתפות בהגרלה פתוחה לכל משתתף אשר הוזמן, נכח בכנס, נרשם במהלך הכנס לאתר עורכת ההגרלה והשאיר את פרטיו כמפורט בתקנון זה.
ב.    המשתתפים מצהירים כי מסירת הפרטים על ידם בעת רישום נעשית על דעת עצמם וכי לא תהא להם  טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלשהן כלפי עורכת ההגרלה בקשר לכך. 
ג.      הפרטים יישמרו אצל עורכת ההגרלה או מי מטעמה לצורך יצירת קשר עם הזוכים. המשתתף מצהיר ומודיע כי בעצם הרשמתו להגרלה ע"י השארת הפרטים, הוא מסכים ומודע לכך:
1.  כי ידוע לו שעורכת ההגרלה תשתמש בפרטים על מנת לשלוח לו הודעות שיווקיות ודברי פרסומת בכל דרך שהיא לרבות באמצעות דוא"ל, מסרונים, מערכות חיוג אוטומטית או כל אמצעי תקשורת אחר אם בעצמה ואם באמצעות צדדים שלישיים והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגרי המידע.
2.  ידוע לו שעורכת ההגרלה תעביר את המידע שיימסר לה אודותיו לצדדים קשורים ו/או אחרים ומי שיימסר לו המידע כאמור יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שנמסר ו/או נאגר ו/או נוצר אודותיו במאגרי המידע לרבות על דרך של דיוור ישיר ו/או שירותי דיוור ישיר.
3.  ידוע לו כי הוא רשאי לפנות לעורכת ההגרלה ולבטל את הסכמתו זו באמצעות פנייה לחברה בכתב או באופן שבו שוגרה הפנייה, לפי העניין. 
ד.      ידוע למשתתף כי כל החלטה הנוגעת לקיומה של ההגרלה, לרבות, הגשת מועמדויות, בחירת זוכים בהגרלה והחלטות אחרות תעשנה על ידי עורכת ההגרלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בעצם השתתפותו בהגרלה, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בתקנון זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בלבד.
ה.    ידוע למשתתף כי עורכת ההגרלה תהא רשאית לשנות את כללי ההגרלה כפי שנקבעו בתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור והוא יהיה מושתק מלטעון טענה כזו כלפיה.
ו.     ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו בהגרלה  עשויה להיות כפופה לזמינות ותקינות מערכת רשת הטלפון, הרשת הסלולרית ו/או רשת האינטרנט ורשת המחשבים והמערכות אשר באמצעותן מתנהלת ההגרלה, הן אלה שברשותו והן אלה שברשות עורכת ההגרלה. המשתתף לא יהיה רשאי להעלות כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפותו בהגרלה וכיו"ב, לרבות אי קליטת הרשמתו ו/או אי השתתפותו בשל אילוצים טכניים אשר אינם בשליטתה של עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה.
ז.     ידוע למשתתפים כי אופן בחירת הזוכה, כהגדרתו להלן, נעשית באופן אקראי. לא תשמע כל טענה מטעם המשתתפים כנגד מהימנות הבחירה ובעצם השתתפותם בהגרלה הם מקבלים על עצמם את אופן בחירת הזוכה על ידי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה וכן בעצם השתתפותם לא תהא להם זכות לערער על תוצאות ההגרלה.
ח.    ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי עורכת ההגרלה ו/או עובדי משרד עו"ד יגאל ארנון ו/או מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.
 
 
5. 
     אופן בחירת הזוכה
ההגרלה תערך באמצעות תוכנת מחשב כאשר לכל משתתף יהיה מספר אשר ישויך אליו בעת הגעתו לאירוע. המספר יוזן למערכת לאחר הרשמתו ובשעת ההגרלה, ייבחר באופן אקראי המספר הזוכה אשר יגריל את הפרס.
א.      לאחר ביצוע ההגרלה על ידי עורכת ההגרלה, ולאחר שתבצע בדיקת התאמה ומהימנות, יתואם מועד מימוש הזכייה ("מימוש הזכייה"). לאחר אימות כאמור, תמסור אישית או תשלח עורכת ההגרלה הודעת זכייה לזוכה לכתובת המייל אשר באמצעותה הוא נרשם לאתר ולהגרלה או בכל דרך אחרת שתבחר עורכת ההגרלה. יובהר כי חובת המשתתף לוודא כי רישום כתובת המייל נעשה באופן מדויק ולא תהא לו כל טענה לעורכת ההגרלה במידה ותהא טעות סופר ברישום הכתובת.
ב.      זוכה שלא סיפק פרטים מלאים ומדויקים כנדרש, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס והפרס יוכל להיות מועבר למשתתף הבא אחריו, וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה באמור והוא יהיה מושתק מלטעון כל טענה לגבי האמור.
ג.       למען הסר ספק, יובהר כי החלטות עורכת ההגרלה, בכל שלבי ההגרלה, הינן סופיות ולא ניתן יהא לערער עליהן, כל זאת בכפוף לזכותה של עורכת ההגרלה לבטל זכיית משתתף אשר לא עמד בתנאי תקנון זה.
ד.      בעצם השתתפותו בהגרלה מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור לעיל  ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת ההגרלה ו/או למי מטעמה בלבד.
ה.      זכאות הזוכה לפרס הינה בכפוף להוראות תקנון זה ובכפוף לכך שעורכת ההגרלה תהא רשאית לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים, לרבות דרישה לאימות זהות מול תעודת זהות.
ו.       עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בהגרלה במידה שיימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור בסעיף זה תהא עורכת ההגרלה רשאית שלא להעניק ו/או למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה ועורכת ההגרלה תהיה רשאית  להעביר את הפרס למשתתף הבא אחריו לפי בחירתה הבלעדית של עורכת ההגרלה. ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור לעיל.
6. 
     הפרס/ים
א.      הפרס הינו חבילת יזמים הכוללת 3 שעות נסיעה בקורקינט השיתופי של Bird, ארגז בירה של Jem’s, ערכת אירוח של Uniliver, שעת ייעוץ בנושא מיתוג, קרדיט לשירותי ענן אשר יינתנו במקום לזוכה.
ב.      הפרס אינו ניתנים לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת ההגרלה תחליט אחרת.
ג.       למשתתף לא תהא כל זכות המחאה ו/או העברה של הפרס בין אם בתשלום ובין אם בחינם.
ד.      עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכים מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרס על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.
ה.      יובהר, כי אם יהיה צורך בנסיבות העניין, עריכת ביטוח ותשלום מס הכנסה כמתחייב בדין על הזכייה ולצורך מימוש הפרס, טיפים לנותני שירות וכל הוצאה אישית ו/או הוצאה אחרת הינה באחריות הזוכים ועל חשבונם בלבד ולא תהיה להם כל טענה בקשר עם כך כלפי עורכת ההגרלה.
7.     
פרסום ההגרלה ותוצאותיה
בכפוף לאישורו של הזוכה בכתב, תהא עורכת ההגרלה רשאית לפרסם את פרטי הזוכה ותמונתו בכל אמצעי תקשורת וזאת ללא מתן תמורה נוספת לזוכה.
8. 
     שונות
א.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההגרלה, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות התקנון העדכני אשר מפורסם באתר החברה  לכל דבר ועניין ובאחריות המשתתף להתעדכן באופן עצמאי לגבי כל שינוי שחל.
ב.      מובהר כי ההשתתפות בהגרלה, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בהגרלה או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם ההגרלה או כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בהגרלה עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.
ג.      המשתתפים בהגרלה, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה. בהשתתפותם בהגרלה פוטרים משתתפי ההגרלה את עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להגרלה ו/או לכל שלב משלבי ההגרלה ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר להגרלה ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.
ד.      תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בהגרלה והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
ה.      תקנון זה יעמוד לעיון כל דורש, ללא תשלום, במשרדי משרדי עו"ד יגאל ארנון ושות', מרכז עזריאלי, המגדל המרובע, קומה 40.ובאתר האינטרנט של עורכת ההגרלה.
ו.       בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר, נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.
 
תקנון-גרסה 1- תאריך עדכון אחרון-03.06.19